Jump to content

Moscow

Fi Wikipedia

Moscow yɛ Russia ne kurowpɔn na ɔno ara so nye kurow a ɔso paa wɔ Russia nyinaa. Kurow yi bɛn Moskva nsu a ɔwɔ Russia ne mfinimfinim mantɔw no mu, na nyimpa a wɔwɔ kurow yi mu no dodow bɔbor ɔpepem 13.0, nyimpa ɔpepem 18.8 na wɔwɔ bea a w'atu mpɔn kakra, na ɔpepem 21.5 na wɔwɔ ne fa a mpuntudwuma dzi akotsen wɔ hɔ paa no mu. Dɛm kurow yi gye asaase nyantam bɛyɛɛ 2,511 square kilometers (970 sq mi), afei so bea a w'atu mpɔn kakra wɔ hɔ no gye asaase nyantam bɛyɛɛ 5,891 square kilometers (2,275 sq mi), na ne kurow a mpuntudwuma dzi akotsen wɔ hɔ paa no gye asaase nyantam bɛyɛɛ 26,000 square kilometers (10,000 sq mi). Moscow ka kurowpɔn akɛse a wɔwɔ wiadze nyinaa ho, ɔno ara nye kurowpɔn a nyimpa wɔ mu paa wɔ Europe, ɔsan so wɔ kurow ɔso paa a w'atu mpɔn kakra na kurow a ɔso paa a mpuntudwuma dzi akotsen wɔ mu paa no wɔ Europe na afei so, sɛ yɛreka asaase a, ɔno nye kurowpɔn a ɔso paa wɔ Europe manatam no nyinaa mu.