Jump to content

Idrija ahoma atar

Fi Wikipedia

Idrija ahoma atar yɛ dadze a ahoma tam kyekyer ho, ofi Slovenia mu. ''Tape'' no yɛ dza wɔdze dadze ayɛ wɔ ber kor noara mu tse dɛ ahoma atam nkaa no, noara ankasa dze kyea kɔ n'ekyir, na wɔdze pandze toa do.

thumb|Idrija ahoma atar